روی وبلاگ پیامی از یک خواننده رسیده بود که خواننده جویای معرفی مراکزی که دوره های آموزشی مربی و مدیران مهدهای کودک را برگزار می کنند شده بود.
این مراکز به شرح ذیل هستند:

دوره های آموزشی مربی و مدیر مهدکودک در مراکز ذیل برگزار می شود:
دانشگاه علوم بهزیستی 4 و 22180023
مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران: 88963466
دانشگاه علامه طباطبایی: 88893788
و انجمن مهدهای کودک: 22868801 و 22865159