نمرات دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان تهران به شرح زیر است.شایان ذکر است ثبت نام رشته های پودمانی برای ترم جدید روزهای 23 و 24 شهریور ماه و ثبت نام رشته های ترمیک روزهای 25و 27 شهریورماه و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود روزهای28و 29 شهریور1389 از ساعت 8 صبح تا15 انجام می گیرد.
عدم ثبت نام به منزله انصراف تلقی خواهد شد.(آخرین به روزرسانی 2/6/89 ساعت 11:26)

لیست نمرات دانشجویان مقطع کاردانی رشته تربیت مربی معلولین ذهنی (پودمانی)ورودی فروردین89

نام درس:روانشناسی عمومی          نام استاد:جناب آقای رزاقی    تاریخ امتحان: 10/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:اندیشه اسلامی1    نام استاد:جناب آقای محفوظی      تاریخ امتحان: 16/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:آناتومی و فیزیولوژی    نام استاد:سرکار خانم اکبر اقلی     تاریخ امتحان: 3/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:ادبیات فارسی          نام استاد:سرکارخانم اشرفی    تاریخ امتحان: 14/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

لیست نمرات دانشجویان مقطع کاردانی رشته تربیت مربی معلولین ذهنی (ترمیک)ورودی فروردین89

نام درس:بهداشت عمومی       نام استاد: آقای دکترفتاپور_خانم دکتر عرفانی  تاریخ امتحان:18/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:کامپیوتر          نام استاد:جناب آقای عضدانلو    تاریخ امتحان: 12/5/89
برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:مبانی واصول آموزش وپرورش          نام استاد:سرکارخانم خوشنودفر     تاریخ امتحان: 7/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

لیست نمرات دانشجویان مقطع کارشناسی رشته آسیب شناسی اجتماعی (ترمیک)ورودی فروردین89

نام درس:حقوق اساسی          نام استاد:جناب آقای موسوی    تاریخ امتحان: 20/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:مبانی نظری اسلام          نام استاد:جناب آقای محفوظی    تاریخ امتحان: 16/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:ریشه‌های انقلاب      نام استاد:جناب آقای محفوظی    تاریخ امتحان: 23/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:روانشناسی رشد          نام استاد:جناب آقای داورمنش    تاریخ امتحان: 18/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:جمعیت شناسی        نام استاد:جناب آقای پوراصغریان    تاریخ امتحان: 12/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:نظریه های جامعه شناسی          نام استاد:جناب آقای فکر آزاد    تاریخ امتحان: 10/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:نظریه های ارتباط اجتماعی          نام استاد:سرکارخانم خوشنودفر      تاریخ امتحان: 7/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:اصول علم سیاست          نام استاد:جناب آقای عبداله پور           تاریخ امتحان: 14/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:آمار استنباطی          نام استاد:جناب آقای ابراهیمی    تاریخ امتحان: 3/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

لیست نمرات دانشجویان مقطع کاردانی رشته تربیت مربی پیش از دبستان اسفند88

نام درس:حقوق کودک      نام استاد:جناب آقای دبیری    تاریخ امتحان: 9/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:روانشناسی عمومی    نام استاد:جناب آقای اسدبیگی        تاریخ امتحان:23/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:مبانی واصول و روش های تعلیم وتربیت      نام استاد:جناب آقای آزادی وفا    تاریخ امتحان: 12/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:روانشناسی رشد کودک    نام استاد:جناب آقای اسدبیگی        تاریخ امتحان:89/4/2

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:زیست شناسی    نام استاد:جناب آقای انگجی    تاریخ امتحان:89/3/29

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:آیین زندگی    نام استاد:جناب آقای سلیمی        تاریخ امتحان:89/4/16

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:تنظیم خانواده           نام استاد:سرکارخانم دکتر نوع پرست                       تاریخ امتحان:89/4/6

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

لیست نمرات دانشجویان مقطع کاردانی رشته تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان آبان88

نام درس:آشنایی باحقوق کودک     نام استاد:جناب آقای دبیری        تاریخ امتحان:9/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:مبانی مددکاری اجتماعی     نام استاد:جناب آقای موسوی چلک        تاریخ امتحان:12/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:مبانی جامعه شناسی      نام استاد:سرکارخانم زیدانیان    تاریخ امتحان: 6/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:پویایی گروهی          نام استاد جناب آقای فکرآزاد        تاریخ امتحان: 16/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:مهارت های اجتماعی     نام استاد:جناب آقای اسدبیگی        تاریخ امتحان:89/4/2

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:زبان عمومی     نام استاد:سرکار خانم زرین فرد        تاریخ امتحان:89/3/29

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:تربیت بدنی     نام استاد: جناب آقای اسماعیل زاده

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

لیست نمرات دانشجویان مقطع کاردانی رشته تربیت مربی معلولین ذهنی 88

نام درس:کمکهای اولیه     نام استاد: سرکار خانم احتشامی        تاریخ امتحان:89/4/12

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

لیست نمرات دانشجویان مقطع کاردانی رشته تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان پودمانی ورودی فروردین 89

نام درس:روانشناسی اجتماعی          نام استاد:جناب آقای رنجبر    تاریخ امتحان:9/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:تنظیم خانواده          نام استاد:سرکار خانم دکترنوع پرست    تاریخ امتحان:31/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:روش های اصلاح  وتغییررفتارکودکان          نام استاد:جناب آقای لاجوردی    تاریخ امتحان:2/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:اخلاق وتربیت          نام استاد:جناب آقای محفوظی    تاریخ امتحان:4/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:روانشناسی عمومی          نام استاد:جناب آقای لاجوردی    تاریخ امتحان: 28/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:روانشناسی رشد          نام استاد:جناب آقای اسدبیگی    تاریخ امتحان: 30/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:بهداشت روانی          نام استاد:سرکارخانم موقر    تاریخ امتحان: 6/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

لیست نمرات دانشجویان مقطع کاردانی رشته تربیت مربی پیش از دبستان(پودمانی) فروردین

نام درس:حقوق کودک      نام استاد:جناب آقای دبیری    تاریخ امتحان: 2/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:مبانی واصول و روش‌های تعلیم و تربیت      نام استاد:جناب آقای آزادی‌وفا         تاریخ امتحان: 9/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:روانشناسی عمومی          نام استاد:جناب آقای داورمنش    تاریخ امتحان: 6/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:تنظیم خانواده      نام استاد:سرکارخانم نوع پرست    تاریخ امتحان: 31/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:اخلاق و تربیت اسلامی          نام استاد:جناب آقای محفوظی    تاریخ امتحان: 4/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:زیست شناسی          نام استاد:جناب آقای انگجی    تاریخ امتحان: 28/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:روانشناسی رشد کودک          نام استاد:جناب آقای اسدبیگی    تاریخ امتحان: 30/4/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

لیست نمرات دانشجویان مقطع کاردانی رشته تربیت مربی پیش از دبستان (ترمیک)ورودی فروردین89

نام درس: معارف اسلامی     نام استاد:جناب آقای محفوظی     تاریخ امتحان: 16/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:فارسی عمومی          نام استاد:سرکارخانم اشرفی    تاریخ امتحان: 14/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:مبانی و اصول تعلیم و تربیت     نام استاد:جناب آقای آزادی‌وفا     تاریخ امتحان: 18/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:جامعه شناسی خانواده          نام استاد:جناب آقای فکرآزاد    تاریخ امتحان: 10/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:زبان عمومی          نام استاد:سرکارخانم زرین فرد    تاریخ امتحان: 12/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:روان شناسی عمومی          نام استاد:جناب آقای احمدی    تاریخ امتحان: 3/5/89

برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید

نام درس:زیست شناسی عمومی          نام استاد:سرکارخانم کاویانپور    تاریخ امتحان: 7/5/89
برای مشاهده لیست نمرات اینجا را کلیک کنید