ثبت نام ترم جدید نیمسال 90-89

پودمانی 18 و19 بهمن ماه از ساعت 8.30 الی 14
ترمیک ها 20 الی 21 بهمن ماه از ساعت 8.30 الی 14
نام درس: آموزش علمی                   نام استاد: سرکار خانم گلرخی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مبانی و اصول آموزش   نام استاد: سرکار خانم گلرخی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: روانشناسی اجتماعی            نام استاد: جناب آقای دهستانی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:تربیت بدنی 1                    نام استاد: جناب آقای اسماعیل زاده
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:تربیت بدنی 1                  نام استاد: جناب آقای اسماعیلی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: روانشناسی رشد          نام استاد: سرکار خانم غنیمی              تاریخ امتحان: 89/11/12
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مبانی آمار          نام استاد: آقای ابراهیمی             تاریخ امتحان: 89/10/28
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: آشنایی با کودکان استثنائی         نام استاد: آقای میر خانی            تاریخ امتحان: 89/10/25
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مقدمات مشاوره و راهنمایی         نام استاد: سرکار خانم گدازنده
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: تعلیم و تربیت اسلامی       نام استاد: جناب آقای آزادی وفا      تاریخ امتحان: 89/10/30
برای مشاهده نمره اینجا کلیلک کنید.

نام درس: آشنایی با اصول توانبخشی       نام استاد: جناب  آقای داورمنش           تاریخ امتحان: 89/10/26
بری مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مبانی تعلیم و تربیت    نام استاد: جناب آقای آزادی وفا
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: روش تحقیق 2       نام استاد: جناب  آقای ابراهیمی         تاریخ امتحان: 89/10/25
برای مشاهده نمره اینجا کلیلک کنید.

نام درس: تاریخ اسلام       نام استاد: سرکار خانم هاشم آبادی         تاریخ امتحان: 89/11/12
برای مشاهده نمره اینجا کلیلک کنید.

نام درس: روانشناسی عمومی       نام استاد: جناب آقای شعشعانی        تاریخ امتحان: 89/11/3
برای مشاهده نمره اینجا کلیلک کنید

نام درس: مقدمات و مشاوره راهنمایی      نام استاد: سرکار خانم مولوی
برای مشاهده نمره اینجا کلیلک کنید

نام درس:زبان و نگارش فارسی      نام استاد: جناب آقای ظفری
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:آموزش پیش از ازدواج       نام استاد: جناب آقای رزاقی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مبانی مددکاری     نام استاد: سرکار خانم الهی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: بهداشت روانی    نام استاد: جناب آقای اسد بیگی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: زبان عمومی    نام استاد: سرکار خانم زرین فرد
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: بهداشت و کمک های اولیه در مراکز پیش از دبستان        نام استاد: سرکار خانم  احتشامی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: ادبیات فارسی        نام استاد: جناب آقای ظفری
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: روانشناسی یادگیری       نام استاد: سرکار خانم رستمی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مبانی جامعه شناسی       نام استاد: جناب آقای فکر آزاد
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مبانی کامپیوتر     نام استاد:سرکار خانم عبدالغفاری
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده       نام استاد: سرکار خانم عرفانی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: زیست شناسی عمومی       نام استاد: استاد انگجی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: اقتصاد و مواد مخدر      نام استاد: جناب آقای  نفریه
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:روانشناسی رشد       نام استاد: سرکار خانم موقر
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: ادبیات      نام استاد: سرکار خانم اشرفی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: بهداشت و تغذیه مادر و کودک    نام استاد: دکتر فتاپور
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: روش های اصلاح و تغییر رفتار کودکان و نوجوانان        نام استاد: سرکار خانم مولوی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: پویایی گروه       نام استاد: جناب آقای فکر آزاد
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:  مقدمات و مشاوره راهنمایی             نام استاد: آقای شعشعانی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: آموزش علمی1            نام استاد: سرکار خانم یزدان دوست
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مبانی و اصول آموزش و پرورش           نام استاد: سرکار خانم یزدان دوست
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: اخلاق و تربیت اسلامی                   نام استاد: جناب آقای محفوظی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:  آشنایی با کودکان استثنایی                          نام استاد:جناب آقای داورمنش
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: تربیت مربی پیش از دبستان(ترمیک)            نام استاد: خانم دکتر نوع پرست
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:  مبانی جامعه شناسی                 نام استاد: خانم توکلی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مهارتهای اجتماعی                  نام استاد: خانم خشنودی فر
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:  مبانی تعلیم و تربیت               نام استاد:  خانم خشنودی فر
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:  بهداشت روانی                    نام استاد:جناب آقای لاجوردی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: آشنایی با کودکان استثنائی          نام استاد: جناب آقای لاجوردی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنیید.

نام درس:  شیوه های گزارش نویسی         نام استاد: جناب آقای داور منش
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: روانشناسی کودکان و نوجوانان     نام استاد: جناب آقای لاجوردی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: اقتصاد و مواد مخدر           نام استاد: جناب آقای نفریه
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:  روانشناسی عمومی         نام استاد: جناب آقای لاجوردی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: روانشناسی رشد کودک     نام استاد: جناب آقای داورمنش
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: روانشناسی عمومی             نام استاد: جناب آقای احمدی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: مبانی مدیریت               نام استاد: جناب آقای عشقی ثانی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: حقوق کودک          نام استاد: جناب آقای دبیری
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: راهنمایی تحصیلی و شغلی         نام استاد: جناب آقای استاد احمدی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: آشنایی با حقوق کودکان بی سرپرست         نام استاد:جناب آقای دبیری
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: آشنایی با آسیب شناسی اجتماعی و انواع آن         نام استاد: جناب آقای اسد بیگی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:  آشنایی با اقوام ایرانی و ویژگی های فرهنگی آن                       نام استاد: جناب آقای پور اصغریان
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:  مددکاری اجتماعی کار با فرد     نام استاد: سرکار خانم مقری
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: تربیت جنسی فرزندان                 نام استاد: جناب آقای رزاقی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: اخلاق و تربیت اسلامی                 نام استاد:جناب آقای صدرا
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:اصول ارتباطات در توسعه فرهنگی                  نام استاد:جناب آقای سپنچی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس:حقوق کودک                  نام استاد:جناب آقای موسوی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.

نام درس: کلیات حقوق                 نام استاد:جناب آقای موسوی
برای مشاهده نمره اینجا کلیک کنید.